Towary
Ilość
Cena
 
Podsumowanie

Minimalna wartość zamówień:

REGULAMIN
świadczenia usług na rzecz konsumentów

Niniejszy Regulamin określa:
 1. W Rozdziale I - ogólne warunki świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz konsumentów przy użyciu platformy Jemnawynos.
 2. W Rozdziale II - ogólne warunki zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
Dane Usługodawcy:

COMP SA

ul. Jutrzenki 116

Warszawa

Adres do korespondencji:

COMP SA Oddział w Nowym Sączu

ul. Nawojowska 118

33-300 Nowy Sącz

tel: 539539223 lub 184440720

e-mail: powiadomienia@jemnawynos.pl

Definicje:
 1. Usługodawca – COMP SA.
 2. Platforma Jemnawynos – aplikacje, narzędzia i inne dane serwisu w oparciu o które działa strona www.jemnawynos.pl czyli strona umożliwiająca zawieranie umów pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą w celu dokonania sprzedaży i ew. wykonania innych usług związanych ze sprzedażą. Podstawową funkcją Platformy jest wybór przez Konsumenta konkretnego Sprzedawcy i wyrażenie chęci zakupu Towarów oferowanych przez tego Sprzedawcę oraz zawarcie umowy sprzedaży przez Konsumenta ze Sprzedawcą. Na platformie gromadzone i przetwarzane są dane związane z pośrednictwem w zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument – osoba fizyczna, która przy użyciu Platformy Jemnawynos oraz Zamówienia zawartego w tej Platformie, zawiera Umowę sprzedaży bezpośrednio ze Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w postaci restauracji, baru, kawiarni, itp., który korzystając z Platformy Jemnawynos, podaje swoje dane oraz składa ofertę przedstawiając wykaz produktów wraz z cenami i gotowy jest zawrzeć Umowę sprzedaży tych produktów zgodnie z warunkami określonymi w Formularzu ofertowym.
 5. Formularz ofertowy – dane związane z produktami wykazanymi do sprzedaży wraz z cennikiem, oferowanymi przez Sprzedawcę oraz inne dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży, takie jak sposób dostawy, sposób zapłaty, zasady postępowania reklamacyjnego itp.
 6. Dane Sprzedawcy – dane identyfikujące Sprzedawcę tj. forma prowadzenia działalności gospodarczej, organ rejestrowy i nr w rejestrze, adres pod którym jest prowadzony sklep, nr telefonu ew. adres e-mail.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Konsumenta za pośrednictwem Formularza ofertowego zamieszczonego w Platformie Jemnawynos w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą na oferowane przez niego towary.
 8. Umowa sprzedaży – stosunek prawny, którego stronami są Konsument i Sprzedawca, regulujący sprzedaż towarów objętych Zamówieniem.
Rozdział I. Ogólne warunki świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Konsumentów przy użyciu Platformy Jemnawynos.
 1. W Platformie Jemnawynos zarejestrowani są Sprzedawcy prowadzący działalność w zakresie gastronomii w szczególności: restauracje, bary, kawiarnie, catering itp, którzy są zainteresowani sprzedażą własnych towarów przy użyciu Platformy i zawieraniem z Konsumentami Umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Aktualny wykaz Sprzedawców wraz z ich ofertą znajduje się na stronie www.jemnawynos.pl Wykaz zawiera:
  1. Wizytówkę Sprzedawcy tj. wszelkie dane identyfikujące Sprzedawcę oraz dane teleadresowe przy pomocy których, Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą.
  2. Formularz ofertowy Sprzedawcy tj. ofertę zawierającą istotne elementy umowy sprzedaży w tym wykaz towarów, ceny, sposoby i terminy dostaw, sposoby płatności oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Konsument zainteresowany korzystaniem z Platformy Jemnawynos może utworzyć własne konto poprzez podanie numeru telefonu i utworzenie hasła. Usługodawca zweryfikuje podany numer telefonu i na ten numer prześle sms-em 6 cyfrowy kod weryfikacyjny, który umożliwi założenia konta Konsumentowi.
 3. W przypadku chęci zawarcia przez Konsumenta Umowy sprzedaży z wybranym Sprzedawcą, Konsument musi posłużyć się założonym kontem, wybierając Sprzedawcę i wypełnić Zamówienie zgodnie z ofertą Sprzedawcy z której ma zamiar skorzystać. Konsument podaje imię i nazwisko, a w przypadku gdy Sprzedawca oferuje dostawę do wybranego przez Konsumenta miejsca podaje również adres miejsca dostawy. Zamówienie zostaje przesłane do Sprzedawcy po zatwierdzeniu Zamówienia przez Konsumenta przyciskiem ZAMAWIAM.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie maksymalnie do 30 min od otrzymania Zamówienia skontaktować się z Konsumentem i potwierdzić przyjęcie Zamówienia telefonicznie, sms-em lub e-mailem (w przypadku podania przez Konsumenta adresu mailowego) określając termin realizacji Zamówienia. Po ustaleniu wszystkich elementów o których mowa powyżej Sprzedawca zobowiązany jest przesłać zamówiony towar a Konsument odebrać i zapłacić Sprzedawcy za towar ew. za inne usługi jak usługa dostawy itp.
 5. Usługodawca świadczy usługi w sposób profesjonalny w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. Usługi które świadczy Usługodawca przy użyciu Platformy Jemnawynos ograniczają się do umożliwienia poprzez stronę internetową kontaktu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą i dokonania zakupów przez Konsumenta w sposób określony w niniejszym rozdziale. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową realizację Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, za jakość towaru ani za dokonanie płatności przez Konsumenta.
 6. W celu skorzystania z Platformy Jemnawynos Konsument zobowiązany jest ujawnić dane osobowe tylko i wyłącznie w zakresie opisanym w niniejszym rozdziale tj. podając nr telefonu - celem założenia konta i potwierdzania Zamówienia, imię i nazwisko oraz adres - celem realizacji dostawy. Konsument może podać także adres e-mail w przypadku gdy chce otrzymywać potwierdzenia na adres mailowy. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, dane te są przesyłane Sprzedawcy celem realizacji konkretnej Umowy sprzedaży. Dane powyższe generują się u Sprzedawcy na kasie fiskalnej i są z niej usuwane po realizacji Zamówienia.
 7. Usługodawca jako administrator danych osobowych przetwarzał je będzie tylko i wyłącznie za zgodą Konsumenta i w celach określonych w niniejszym rozdziale.
 8. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Konsumenta w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych i stosuje politykę bezpieczeństwa, której treść znajduje się w zasadach przetwarzania danych osobowych, polityce prywatności i plików cookies dostępnych na stronie www.jemnawynos.pl/polityka-prywatnosci
 9. Chcąc korzystać ze strony www.jemnawynos.pl Konsument ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu, zawierającego ogólne warunki świadczenia usług przy użyciu strony, ogólne warunki zawierania umów poza lokalem Sprzedawcy i złożyć oświadczenie zawierające zgodę na stosownie tych postanowień oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celami i w sposób określony w niniejszym Rozdziale.
 10. Konsument może w każdej chwili anulować konto, wycofać wyrażone zgody i w tym celu powinien skorzystać z formularza kontaktowego, który służy do kontaktów z Usługodawcą. Przy użyciu formularza kontaktowego Konsument może kierować także uwagi wobec Sprzedawcy i uwagi te zostaną przez Usługodawcę przesłane do Sprzedawcy.
Rozdział II. Ogólne warunki zawierania umów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
 1. Sprzedawca, który zamieścił formularz ofertowy w Platformie Jemnawynos odpowiada z realizację Umowy sprzedaży z Konsumentem i zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy sprzedaży zachowując wszelkie wymogi ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca odpowiada za prawidłowe podanie swoich danych umożliwiających wykonanie Umowy sprzedaży jak również złożenie ew. reklamacji przez Konsumenta.
 3. Wykaz towarów zawarty w Formularzu ofertowym musi zawierać jednoznacznie określone ceny a w przypadku stosowania opłat za dodatkowe usługi związane z Umową sprzedaży jak np. opłata za dostawę, opłaty takie muszą być ujawnione w formularzu ofertowym a Sprzedawca nie ma prawa pobierać innych opłat niż ujawnione w tym formularzu. Jeżeli Sprzedawca nie otrzymał wyraźnej zgody Konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, Konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej. Sprzedawca zobowiązany jest sprzedać towar w cenie nie wyższej niż określona w Formularzu ofertowym aktualnym w momencie złożenia Zamówienia. Dopuszczalne jest jedynie stosowanie przez Sprzedawcę rabatów obniżających cenę.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest podać termin oraz sposób realizacji Zamówienia i zobowiązuje się potwierdzić Konsumentowi przyjęcie Zamówienia w terminie maksymalnie 30 minut od momentu jego otrzymania przez Sprzedawcę tj. wyświetlenia się na kasie fiskalnej u Sprzedawcy komunikatu o złożonym Zamówieniu. Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia powinno nastąpić zgodnie z danymi podanymi przez Konsumenta. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w powyżej wskazanym czasie skutkuje nie zawarciem umowy sprzedaży i anulowaniem Zamówienia.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane podane przez Sprzedawcę w Formularzu ofertowym jak również za realizację Zamówienia, a także za realizację postępowania reklamacyjnego czy też ew. uprawnień Konsumenta do odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca ma obowiązek potwierdzić sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej wystawiając Konsumentowi stosowny dokument.
 7. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument składa bezpośrednio u Sprzedawcy zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu ofertowym.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 11. Prowadząc sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i wyrobów tytoniowych, Sprzedawca zobowiązany jest posiadać ważne zezwolenia i zgody na wykonywanie takiej działalności i zobowiązany jest do prowadzenia takiej sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za fakt, że towary w postaci alkoholu i wyrobów tytoniowych mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku odbiorcy przed wydaniem towaru. W przypadku, gdy zamówienie odbiera osoba niepełnoletnia, Sprzedawca ma prawo do odmowy wydania towaru w postaci alkoholu lub wyrobów tytoniowych. Sprzedawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym.
 12. Administratorem danych osobowych Konsumenta jest Usługodawca. Dane te są przesyłane Sprzedawcy celem realizacji konkretnej Umowy sprzedaży. Dane powyższe generują się u Sprzedawcy na kasie fiskalnej i są z niej usuwane po realizacji Zamówienia.
 13. Usługodawca jako administrator danych osobowych przetwarzał je będzie tylko i wyłącznie za zgodą Konsumenta i w celach określonych w niniejszym Rozdziale i zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych, polityce prywatności i plików cookies, na stosowanie których wyraził zgodę Konsument. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Konsumenta w sposób określony w rozdziale II punkt 8 niniejszego regulaminu.
 14. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Konsumenta w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i stosuje Zasady przetwarzania danych osobowych, politykę prywatności i plików cookies, których treść dostępna jest na stronie stronie www.jemnawynos.pl/polityka-prywatnosci
Rozdział III. Postanowienia końcowe.
 1. Do wykonywania usług o których mowa w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, podając datę obowiązywania zmienionego Regulaminu.